Pies trzymany w kojcu musi mieć zapewniony codzienny spacer

Pies kojcowy nie może być trzymany w zamknięciu przez całą do­bę, ponieważ niekorzystnie wpływa to na stan jego psychiki. Ten ro­dzaj zakwaterowania zapewnia mu ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, tam też otrzymuje pożywienie oraz wypoczywa. By nie czuł się jednak osamotniony, powinien być odwiedzany przez wychowawcę i członków rodziny, wypuszczany na podwórko, wyprowadzany na spacer poza miejsce stałego bytowania oraz wykorzystywany do ochrony przydomowego terenu. Jeżeli nasze kontakty ograniczą się tylko do podawania jedzenia, może zostać Ze­mana więź z członkami rodziny, co w konsekwencji uczyni go bar­dzo nieszczęśliwym.

Zaznajamianie psa ze światem zewnętrznym rozpoczynaj po szczepieniach ochronnych

Organizm młodego psa jest zagrożony wieloma chorobami zakaź­nymi, dlatego powinien przebywać w domu dopóki nie zostanie na nie uodporniony, a najskuteczniejszą metodą są szczepienia profilak­tyczne. Zabiegi te wykona lekarz weterynarii w odpowiednich termi­nach. Dopiero z tak zabezpieczonym czworonogiem możemy rozpo­cząć pierwsze spacery, połączone z zaznajamianiem go z otoczeniem.

Zaznajamianie rozpocznij od najbliższego otoczenia, przeno­sząc je stopniowo na skwerki i parki, a dopiero potem na ulice.

Chcąc mieć psa o prawidłowo wykształconej psychice, musimy już od wczesnej młodości zapoznawać go ze wszystkimi zjawiskami oto­czenia. Proces ten rozpoczynamy od poznania przydomowego tere­nu, potem przenosimy się na pobliskie skwerki i parki. Tam pokazu­jemy mu wszystko, co go interesuje i niech robi użytek ze swojego nosa, gdy tylko ma na to ochotę. Nie zabraniamy mu kontaktu z in­nymi psami, ponieważ tylko tą drogą nauczy się zachowań typowych dla swojego gatunku. Kiedy już dobrze i pewnie będzie się czuł w wy­mienionych miejscach, przechodzimy z nim na spokojne ulice, a po­tem te o dużym natężeniu ruchu. Początkowo unikamy ulicznego zgiełku, by chronić go przed gwałtownymi bodźcami, których źródłem są pojazdy mechaniczne. W miejsca o najwyższym natęże­niu ruchu wprowadzamy go wówczas, gdy przestanie bojaźliwie rea­gować na przejeżdżające z dużą prędkością pojazdy. Przed ukończe­niem piątego miesiąca życia wychowanek nasz powinien mieć kon­takt ze wszystkimi zjawiskami występującymi w jego otoczeniu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.